NMU

OSLAGBARA VILLKOR

Branschens snällaste.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor tillämpas på avtal som Kunden träffar med Nordisk Media Utveckling AB (nedan NMU) för registrering av domännamn på Internet. NMU ansöker för kundens räkning om registrering av domännamn enligt vad som härom avtalats. Kunden förväntas att ha befogenhet att beställa följande artiklar. Skulle domänen/erna inte vara ledig vid ansökningstillfället hävs avtalet mellan kund och säljare, med undantag för landsdomäner (obs! gäller ej .nu). Observera att denna orderbekräftelse är, enligt vanliga köprättsliga regler, endast en skriftlig bekräftelse över det redan avtalade per telefon/e-post. Regler och villkor för registreringen av domännamn utfärdas av respektive nätadministratör. Nätadministratören har exklusiv rätt att godkänna eller neka till registrering av domännamn. Det är också fritt för nätadministratören att ändra regler och priser för registreringen. Samtidigt med domänansökan accepterar sökande automatiskt de avtalsvillkor som tillämpas av nätadministratören för domännamnsinnehav. De uppgifter NMU erhåller av kunden i samband med registrering behandlas enligt med personuppgiftslagen och är till för att upprätthålla god kund och registervård.

BETALNING & UPPSÄGNING

Enligt avtalet framgår priset på respektive tjänst. Avgifterna är angivna (SEK) exklusive mervärdesskatt. Kunden erhåller en faktura för belopp enligt avtalet för de löpande årskostnaderna. Önskar kunden avbryta det löpande abonnemanget skall detta meddelas skriftligen (via e-post) senast 30 dagar innan abonnemangstiden är slut, annars förlängs det automatiskt med ett år. All betalning sker i förskott. Utebliven betalning medför en omedelbar avstängning av tjänsten tills betalning skett. Återaktivering av tjänsten innebär en aktiveringsavgift på 500kr oavsett tjänst.
Betalning för av Nordisk Media Utveckling utställda fakturor erläggs inom 30 dagar från fakturadatumet om inget annat avtalats. Dröjesmålsränta debiteras enligt §6 i räntelagen. Förseningsavgift debiteras efterhand med 450kr/påminnelse.

ANSVARSBEGRÄNSNING

NMU kan inte hållas skadeståndsskyldig för eventuell skada eller förlust som åsamkas kunden genom varje beslut av nätadministratören om pris-, villkor- och regeländringar eller avregistreringsbeslut etc. NMU friskriver sig från allt ansvar gentemot kunden, expediering, utebliven eller försenad transport av data eller störning av sådan. NMU kan inte hållas skadeståndsskyldiga för intrång i annans firma eller varumärke till följd av registreringen av domännamn. NMU är inte ersättningsskyldig gentemot kunden på grund avslag av en ansökan om registrering av ett domännamn. NMU kan inte hållas ansvarig för eventuella avgifter som kundens nuvarande/förra internetleverantör tar som följd utav beställd produkt eller tjänst, som ligger utanför NMU:s möjlighet att påverka.

ÖVRIGT

I och med beställning godkänner kunden avtalets alla punkter och försäkrar att kunden har befogenhet att teckna detta avtal. Dessa villkor gäller tills vidare och med reservation för eventuella förändringar. Nordisk Media Utveckling AB förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priser för produkter och tjänster pga valuta- och prisförändringar eller andra orsaker som ligger utanför Nordisk Media Utvecklings möjlighet att påverka. Eventuella juridiska tvister skall lösas i NMUs hemort (dvs där Nordisk Media Utveckling AB är beläget.)