NMU

ALLMÄNNA VILLKOR

Branschens snällaste.

TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) tillämpas på avtal som kund (”Kunden”) träffar med Nordisk Media Utveckling AB, org.nr. 556700-7256 (”NMU”) om leverans av Tjänst från NMU. Villkoren gäller endast i den mån särskilda bestämmelser inte gäller eller annat särskilt har avtalats.

DEFINITIONER

Avtalet: Villkoren samt de särskilda villkor som utfärdas av respektive registry och övriga leverantörer samt handlingar hänförliga till Tjänsten.

Tjänst: De tjänster och produkter som NMU vid var tid tillhandahåller Kunden och som specificeras i orderbekräftelse/faktura och/eller på NMU:s hemsida, t.ex. registrering av domännamn på Internet, hostingtjänster såsom webbhotell och tillhörande tjänster, domännamnssystem (DNS), andra tjänster som härrör från våra underleverantörer m.m.

SÄRSKILT AVSEENDE REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

Regler och villkor för registreringen av domännamn utfärdas av respektive registry. Registryn har exklusiv rätt att godkänna eller neka till registrering av domännamn. Det är också fritt för registryn att ändra regler och priser för registreringen. Samtidigt med domänansökan accepterar Kunden automatiskt de avtalsvillkor som tillämpas av registryn för domännamnsinnehav, vilka därmed utgör en integrerad del av Avtalet.

I och med beställning av tjänst gällande registrering av domännamn bekräftar Kunden att NMU väljs som registrar för domänerna.

SÄRSKILT AVSEENDE WEBBHOTELL

NMU utför en daglig backup på det innehåll som blir ändrat i de mappar som ingår i webbhotellet. Därutöver skrivs en backup på hela innehållet en gång i veckan.

NMU kan inte hållas ansvarig för den information som Kunden väljer att ladda upp på sitt webbhotell. NMU har rätt att kontrollera information som hanteras i webbhotellet. Kunden ansvarar för att information som hanteras inom webbhotellet (eller Kundens verksamhet på webbhotellet) inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt strider mot gällande lagstiftning, orsakar allvarlig skada, eller är uppenbart olämplig. NMU förbehåller sig rätten att stänga av Kund vars hemsida innehåller information som är olaglig eller olämplig. Information som är olaglig kommer omedelbart att polisanmälas, och medför en permanent avstängning. Redan genomförd betalning för Tjänsten kommer inte att återbetalas vid permanent avstängning.

Kunden ansvarar för säker hantering av Kundens användarnamn och lösenord och för att obehöriga inte på annat sätt lämnas tillträde till webbhotellet. Om Kundens hemsida blir hackad ska Kunden omedelbart och på egen bekostnad se till att hemsidan återställs. Om inte hemsidan har återställts senast inom 7 dagar från intrånget har NMU rätt att omedelbart stänga av hemsidan. NMU kan på Kundens önskemål mot betalning hjälpa till att rensa och återställa hemsidan. Återställning kan ske till en gammal backup om Kunden önskar. Betalning av sådan återställandetjänst sker mot faktura i efterskott om inget annat avtalas.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet löper i 12 månader från domännamnets registreringsdatum, eller när bekräftelse av annan beställd Tjänst utfärdas av NMU, om inget annat avtalas. Uppsägning ska göras skriftligen senast 30 dagar före avtalstidens slut, annars förlängs Avtalet på samma villkor med 12 månader i taget.

Vad som anges om avtalstid och förlängning av Avtalet ovan gäller inte avtal med de särskilda TLD:s som har en annan avtalscykel. Avtalstid m.m. vad gäller avtal med dessa TLD:s regleras inte i Villkoren utan framgår särskilt av respektive Avtal. Det som anges om uppsägning och uppsägningstid ska dock fortfarande gälla.

BETALNING

Priset för respektive Tjänst framgår av Kundens Avtal. Priserna är angivna i SEK exklusive mervärdesskatt. Betalning sker i förskott mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum om inget annat avtalats. Dröjsmålsränta debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635). Förseningsavgift debiteras i efterhand med 450 kr.
Utebliven betalning medför en omedelbar avstängning av Tjänsten tills betalning skett. Återaktivering av Tjänsten innebär en aktiveringsavgift på 500 kr oavsett Tjänst.

Efter avstängning av Tjänsten skickas betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har NMU rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Upphörande av Avtalet innebär avregistrering av domän. Vid utebliven betalning har NMU rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader. Vid upphörande av Avtalet/ avstängning av Tjänsten befrias inte Kunden från sitt betalningsansvar för redan upplupna skulder.

NMU förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priser för Tjänster om NMU drabbas av kostnadsökningar till följd av valutaförändringar och/eller prishöjningar hos registry eller andra orsaker som ligger utanför NMU:s möjlighet att påverka.

NMU:S ANSVAR

NMU kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla Tjänsterna tillgängliga för Kunden. Kunden är dock medveten om och accepterar att Tjänsternas kvalitet påverkas av nätets kvalitet och nyttjande samt att Tjänster levereras enligt bästa förmåga.
NMU garanterar dock att köpta Tjänster ska ha en tillgänglighet på minst 99 % på årsbasis. NMU:s ansvar enligt Avtalet är begränsad till 1/12-del av Kundens erlagda årsavgift för Tjänsten.

Kunden har inte rätt att framställa några ytterligare ersättnings- eller skadeståndsanspråk mot NMU på grund av otillgänglighet. Detta gäller även eventuell skada eller förlust som åsamkas Kunden till följd av krav som riktas mot Kunden från tredje part.

ANSVARSBEGRÄNSNING

NMU kan inte hållas skadeståndsskyldig för eventuell skada eller förlust som åsamkas Kunden genom varje beslut av registryn om pris-, villkor- och regeländringar eller avregistreringsbeslut etc.
NMU friskriver sig från allt ansvar gentemot Kunden för eventuell skada på grund av utebliven eller försenad transport av data eller störning av sådan.
NMU kan inte hållas skadeståndsskyldig för intrång i annans firma eller varumärke till följd av registreringen av domännamn. 

NMU är inte ersättningsskyldig gentemot Kunden för eventuell skada till följd av avslag av en ansökan om registrering av ett domännamn.
NMU kan inte hållas ansvarig för eventuella avgifter som Kundens nuvarande, förra eller tillträdande leverantörer tar som följd av beställd Tjänst, som ligger utanför NMU:s möjlighet att påverka.
NMU kan inte hållas ansvarig för förlorad information vars orsak ligger utanför NMU:s möjlighet att påverka, såsom stöld, brand, strömavbrott, blixtnedslag, krig, intrång eller skador orsakat av tredje man etc.

UNDERLEVERANTÖRER

NMU kan komma att anlita underleverantörer för tillhandahållande av Tjänsterna, såsom internetleverantörer, för övervakningstjänster online eller för registrering och förnyelse av domännamn. NMU får, utan att informera Kunden, fritt utse och byta underleverantör för tillhandahållande av Tjänst.
NMU ansvarar inte för de tjänster som sådana underleverantörer tillhandahåller Kunden, även om sådana tjänster vidarebefordras till Kunden genom NMU. NMU ansvarar inte för fel eller brister, inklusive driftavbrott, eller annat hinder i underleverantörers verksamhet som ligger utanför NMU:s möjlighet att påverka.

TEKNISKA ÄNDRINGAR

Kunden ansvarar för att endast behörig personal utför eller beställer tekniska ändringar och/eller tilläggsarbeten från NMU. NMU ansvarar inte för eventuella avbrott i samband med att NMU utför tekniska ändringar i Kundens beställda Tjänster, eller för eventuella fel som kan uppstå i Tjänsten till följd av en teknisk ändring som beställts av Kunden.

PERSONUPPGIFTER

I syfte att upprätthålla sina skyldigheter enligt Avtalet samt i marknadsföringssyfte, kan NMU, inom ramen för Avtalet, komma att behandla personuppgifter avseende Kunden. För ytterligare information om NMU:s personuppgiftsbehandling hänvisas till NMU:s integritetsskyddspolicy.

ÖVERLÅTELSE

Kunden har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan skriftligt godkännande från NMU.

VILLKORSÄNDRING

NMU förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan Kundens godkännande. I förhållande till nya Kunder gäller de senast publicerade villkoren omedelbart. Detsamma gäller för ny- och/eller tilläggsbeställningar av befintlig Kund. I förhållande till befintliga Kunder i övrigt träder ändringen i kraft vid förnyelse av Tjänst.
Ändringar av väsentlig betydelse för Kunden kommer att kommuniceras med Kunden. Vill Kunden inte bli bunden av de nya Villkoren har Kunden möjlighet att säga upp Avtalet i enlighet med Villkoren. Vid mindre ändringar kommer endast en uppdaterad version av dessa Villkor att finnas tillgängliga på NMU:s hemsida.

ÖVRIGT

I och med beställning av Tjänst godkänner Kunden Avtalets, inklusive Villkorens, alla punkter och försäkrar att Kunden har befogenhet att teckna Avtalet.
Svensk lag ska tillämpas på Villkoren och Avtalet. Eventuella juridiska tvister skall lösas i NMU:s hemort.